செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

தாவரத் தகவல் மையம்

பஞ்சவர்ணம்
                     

                                                    தாவரத் தகவல் மையம்

No comments:

Post a Comment