செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

தொடர்பு

 
இரா. பஞ்சவர்ணம்                                                  R. Panchavarnam           
 9/21, காமராஜ் லேன்,                                               No.9/21, Kamaraj Lane,
 பண்ருட்டி,  607 106                                                   Panruti 607 106
 கடலூர் மாவட்டம்                                                  Cuddalore District


                              
                                         Phone No:    04142 243123
                                         Mobile No:   98423 34123
                                         E-Mail Id’:  panchavarnam.r@gmail.com