செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

இதர இணைப்புகள்இதர இணைப்புகள்

http://www.panchavarnam.com பஞ்சவர்ணம்

http://www.panchavarnampathipagam.com பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

http://www.panegovernance.com/ மின்ஆளுமை

http://www.plantinfocentre.com தாவரத் தகவல்மையம்

http://panchavarnamfoundation.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை

http://panchavarnampathipagam.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

http://plantinformaticcentre.blogspot.in தாவரத் தகவல்மையம்

http://egovernancepanruti.blogspot.in பண்ருட்டி நகராட்சி மின்ஆளுமை

http://ta.wikipedia.org/s/9hq பஞ்சவர்ணம் விக்கி
http://www.panegovernance.com/ தாவரத் தகவல்மையம்

ttp://egovernancepanruti.blogspot.in பண்ருட்டி நகராட்சி மின்ஆளுமை


http://wwwpanchavarnamfoundation.org பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை


 http://panchavarnamfoundation.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை


http://www.panchavarnam.com பஞ்சவர்ணம்
http://www.panchavarnampathipagam.com பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்


http://www.plantinfocentre.com தாவரத் தகவல்மையம் 


http://plantinformaticcentre.blogspot.in தாவரத் தகவல்மையம் 


                       http://ta.wikipedia.org/s/9hq பஞ்சவர்ணம் விக்கி


No comments:

Post a Comment