செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Sunday, 21 December 2014

தினமலரில் அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை..

PanrutiPanchavarnam: தினமலரில் அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை

தினமலரில் அரசம...
: தினமலரில் 21-12-2014 அன்றுஅரசமரம் நூலின் மதிப்புரை,  அரசமரம் நூலின் மதிப்புரையுடன் புத்தகத்தின் 22 பக்க செய்தியையும் குறிப்பிட்டு வெளியிட ப்  ப ட்டுள்ளது

No comments:

Post a Comment