செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Sunday, 21 December 2014

தினமலரில் அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை..

PanrutiPanchavarnam: தினமலரில் அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை

தினமலரில் அரசம...
: தினமலரில் 21-12-2014 அன்றுஅரசமரம் நூலின் மதிப்புரை,  அரசமரம் நூலின் மதிப்புரையுடன் புத்தகத்தின் 22 பக்க செய்தியையும் குறிப்பிட்டு வெளியிட ப்  ப ட்டுள்ளது