செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Tuesday, 7 June 2016

குங்குமத்தில் வெளிவந்த கட்டுரை

இன்று வெளியான 13-06-2016 தேதியிட்ட குங்குமம் தமிழ் வார இதழில் என்னை பற்றியும் தாவரத் தகவல் மையம் பற்றி வெளியான கட்டுரை.


No comments:

Post a Comment