செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Friday, 12 August 2016

இந்திய தொழிற்சாலைகள் கூட்டமைப்புக் கூட்டம்

Panchavarnam

CII

இந்திய தொழிற்சாலைகள் கூட்டமைப்பின் (CII) சார்பில் நடைபெற்ற சிறுதானியங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் நன்மைகள் பற்றிய கூட்டமைப்பு கூட்டரங்கில் சிறுதானியத் தாவரங்கள் மற்றும் சங்க இலக்கியத்தில் சிறுதானியங்கள் பற்றிய சொற்பொழிவு.

No comments:

Post a Comment