செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Monday, 31 October 2016

பாராட்டுக் கூட்டம்

மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் (D. Litt.,) பெற்ற பஞ்சவர்ணத்திற்கு 
பாராட்டுக் கூட்டம்


பஞ்சவர்ணம்

பஞ்சவர்ணம்

பஞ்சவர்ணம்