செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Monday, 31 October 2016

பாராட்டுக் கூட்டம்

மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் (D. Litt.,) பெற்ற பஞ்சவர்ணத்திற்கு 
பாராட்டுக் கூட்டம்


பஞ்சவர்ணம்

பஞ்சவர்ணம்

பஞ்சவர்ணம்

No comments:

Post a Comment