செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Monday, 23 April 2018

உலக புத்த தினத்தில் (23-04-2018) எனது நூல்

உலக புத்த தினத்தில் (23-04-2018) எனது நூல்
திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள தாவரங்கள், தாவரப் பாகங்கள், திருக்குறளில் தாவரவியல்,
(திருக்குறள் மூலம், பிரித்தாளுதல், நுண்ணுரை, தடை(வினா) விடையுடன்) 400 - பக்கம்


திருக்குறள்

திருக்குறள்