செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Monday, 23 April 2018

உலக புத்த தினத்தில் (23-04-2018) எனது நூல்

உலக புத்த தினத்தில் (23-04-2018) எனது நூல்
திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள தாவரங்கள், தாவரப் பாகங்கள், திருக்குறளில் தாவரவியல்,
(திருக்குறள் மூலம், பிரித்தாளுதல், நுண்ணுரை, தடை(வினா) விடையுடன்) 400 - பக்கம்


திருக்குறள்

திருக்குறள்

No comments:

Post a Comment