செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Monday, 23 April 2018

சிறுதானியத் தாவரங்கள் - தமிழக அரசின் சிறந்த நூல்


எனது நூல் 'சிறுதானியத் தாவரங்கள்' 2015-ஆம் ஆண்டின் தமிழக அரசின் சிறந்த நூலாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் விழா 29-4-2018 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு தரமணி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற உள்ளது.சிறுதானியத் தாவரங்கள் 
தமிழக அரசின் சிறந்த நூல்

No comments:

Post a Comment