செய்தி


எனது நூல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் 09-05-2018 அன்று சென்னைப் பல்கலை கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது..

Monday, 9 July 2018

தினமணி- திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் நூலின் மதிப்புரை

தினமணி செய்தி தாள் 09-07-2018 அன்று வந்த 'திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள்' என்ற எனது நூலின் மதிப்புரை


திருக்குறள்