செய்தி


எனது நூல் கோயில் தலங்களும் தலத்தாவரங்களும் 08-07-2019 அன்று கோவை வேளான் பல்களைகழகத்தில் வெளியிடப்படஉள்ளது ..

Monday, 9 July 2018

தினமணி- திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் நூலின் மதிப்புரை

தினமணி செய்தி தாள் 09-07-2018 அன்று வந்த 'திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள்' என்ற எனது நூலின் மதிப்புரை


திருக்குறள்

No comments:

Post a Comment