செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Saturday 13 July 2013

அதிரல்- Athiral
10  அதிரல்


ங் இலக்கியம்

 எட்டுத்தொக
                          அகநானூறு

 அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி  – 99:6
 எல்லி மலர்ந்த பைங்கொடி அதிரல் –157:6
  கொய்குழை அதிரல் வைகுபுலர் அலரி    – 213:4
  நன்முகை அதிரல் போதொடு குவளைத்  – 223:14
  நுண்கொடி அதிரலொடு நுணங்குஅறல் வரிப்ப 
   வேனில் அதிரலொடு விரைஇகாண்வர  - 261:2
    உயர்பதுக்கு இவர்ந்த ததர்கொடி அதிரல் - 289:2
  வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல்  - 391:2
   வேனில் அதிரல் வேய்ந்த நின் - 393:26  
                            புறநானூறு

குயில்வாய் அன்ன கூர்முகை அதிரல் –  26

ஐங்குறுநூறு
       புதுப்பூ அதிரல் தா அய்க் – 345 - 2
 நற்றிணை

     மாக் கொடி அதிரற் பூவொடு பாதிரித்  52:1
        முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர்,124:4
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் - 337:3
                      
பரிபாடல்
  அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் 20:81
 
              
          பத்துப்பாட்டு
                               குறிஞ்சிப் பாட்டு

      செருந்திஅதிரல்பெருந்தண் சண்பகம்75

          முல்லைப்பாட்டு

அதிரல் பூத்த ஆடு கொடிப் படாஅர் – 51

இலக்கியங்களின் தாவரயியல் பெயர்


பைங்கொடி அதிரல் வேம்பற்றூர்க் குமரனார்
நுண்கொடி அதிரல் காவன் முல்லைப் பூதனார்
நன்முகை அதிரல் பெருங்கடுங்கோ
ததர்கொடி அதிரல் இளங்கீரனார்
புதுப்பூ அதிரல் ஓதலாந்தையார்
வேனில் எதிரிய அதிரல் பெருங்கடுங்கோ
கூர்முகை அதிரல் ஔவையார்
கொய்குழை அதிரல் தாயங்கண்ணனார்
மாக்கொடி அதிரல் பாலத்தனார்
முகைவீ அதிரல் மோசி கண்ணத்தனார்
அதிரல்


Derris scandens Classification
Name
வகைபாடு 
தாவரத் தகவல் மையப் பெயர்
Kingdom
PLANTAE
உலகம் 
தாவரம்
Phyllum
ANGIOSPERM
இனம்  
பூக்கும் தாவரம்
Division
DICOTYLEDONAE
தலைமுறை 
இரு வித்திலை
Class
POLYPETALAE
வகுப்பு 
விரி மலர் தாவரம்
Sub Class
CALYCIFLORAE
குலம் 
சூலகம் சூழ்ந்த மலர்
Order
FABALES
தலைக்கட்டு 
Family
FABACEAE Lindl. Old Family - PAPILIONACEAE
குடி 
அவரை குடி
Genus
Derris Lour. Old Genus - Brachypterum, Dalbergia, Deguelia, Galedupa, Millettia
பிறவி  
அதிரல்
Species
scandens (Roxb.) Benth.
பெயர்வழி  
நுண் கொடி 
Botanical Name
Derris scandens (Roxb.) Benth.
தாவரவியல் பெயர் 
நுண்கொடி அதிரல் காவன் முல்லைப் பூதனார்
Synonym
வேறு அறிவியல் பெயர்கள் 
Habit
Climber
வளரியல்பு 
கொடி  செடிகொடிகளின் பண்புகள்

வளரியல்பு : வளைந்து படரும் குறுஞ்செடி/பெருங்கொடி 10 மீட்டர் நீளம் வரை படர்ந்து வளரக்கூடியவை.
இலைகள் : சுமார் 10 செ.மீ. நீளமானது, சிற்றிலைகள் 5/6 வரை இரட்டைகளாக இருக்கும். நீண்டு உருண்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவம் போன்றது, ஏறக்குறைய 1-5 * 0.7-2.5 செ.மீ. பரப்பளவுடையவை.
மஞ்சரி : மலர்க்கொத்துகள் (Panicle) சுமார் 15 செ.மீ. நீளம் வரை இருக்கும்.
மலர்கள் : சுமார் 6 மி.மீ. குறுக்களவுடையது. அல்லியிதழ்கள் இளம்மஞ்சள் நிறமுடன் காணப்படும்.
விதைக்கனி : இருபுற வெடிகனி (Pod) நீண்டு உருண்டது, உரோமங்களற்றது, கொத்துக்களில் நெருக்கமாகக் காணப்படும். ஏறக்குறைய 6.5 * 1 செ.மீ. நீளமானது.
விதைகள் : கனிகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் 5 விதைகளைக் கொண்டது, சிறகுள்ளவை.
பூக்கும் பருவம் : மலர்கள் ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் வரை பூக்கும்.
காய்க்கும் பருவம் : கனிகள் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்துக் காய்க்கும்.
வாழ்விடம் : சமவெளிகள், கடற்கரை, முட்புதர்க்காடுகள், ஆற்றங்கரைகள், போன்ற இடங்களில் வளரக்கூடியவை. பாலாக்காட்டில் 750 மீட்டர் உயரமானப் பகுதிகளிலும் வளர்கின்றன. வளரிடங்களில் அதிகமாகக் காணப்படும்.
பரவியிருக்குமிடம் : இந்தியா, இலங்கை, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு ஆசியா, வடக்கு ஆஸ்திரேலியா போன்ற இடங்களில் காணப்படும்.மேனாள்  தலைவர், பண்ருட்டி நகராட்சி,
நிறுவனர், தாவரத் தகவல் மையம், பண்ருட்டி.


No comments:

Post a Comment