செய்தி


2019 ,செப்டம்பர் 20,21,22, ஆகிய தேதிகளில் பண்ருட்டி ரங்காமஹாலில் பஞ்சவர்ணம் எழுததிய புத்தகங்களின் கண்காடட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்பெறும் ..

Wednesday 15 May 2019

திருக்குறள் உரை நூல்கள்

திருக்குறள் தாவரங்கள்
திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள தாவரங்கள்


திருக்குறள்


திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல்,உலக பொதுமறைக்கு ஏற்ற எளிய உரை,
வினா விடையில் பொருள்


திருக்குறள்


தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -ம் வகுப்பு மாணவர் உரை

திருக்குறள்


தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -ம் வகுப்பு மாணவர் உரை
திருக்குறள்
தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -8 ம் வகுப்பு மாணவர் உரை
திருக்குறள்
தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -ம் வகுப்பு மாணவர் உரை

திருக்குறள்தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள்- 10 ம் வகுப்பு மாணவர் உரை

திருக்குறள்தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -11 ம் வகுப்பு மாணவர் உரை

திருக்குறள்தமிழக அரசு பாடத்திட்டத்தின் வழி திருக்குறள் ,பிரித்தாளுதல், எளிய உரை,வினா விடையில் பொருள், -12 ம் வகுப்பு மாணவர் உரை

திருக்குறள்

No comments:

Post a Comment